In English Auf Deutsch

Opiskelijakunta ja tutorit

Opiskelijakunta

Opiskelijakunnan toimintaa koskevia ohjeita

  1. Lu­ki­os­sa on opis­ke­li­ja­kun­ta, jo­hon kuu­lu­vat au­to­maat­ti­ses­ti kaik­ki lu­ki­on opis­ke­li­jat. Opis­ke­li­ja­kun­nan teh­tä­vä­nä on jär­jes­tää opis­ke­li­joi­den yh­teis­toi­min­taa ja va­paa­ta har­ras­tus­toi­min­taa. Opis­ke­li­ja­kun­ta an­taa lau­sun­non kou­lun jär­jes­tys­sään­nöis­tä ja muis­ta kou­lun toi­min­taa kos­ke­vis­ta asi­ois­ta. Opis­ke­li­ja­kun­ta osal­lis­tuu mo­nin eri ta­voin kou­lun ke­hit­tä­mi­seen, ar­vi­oin­tiin ja ope­tus­suun­ni­tel­ma­työ­hön.
  2. Opis­ke­li­ja­kun­nal­la on hal­li­tus, joka va­li­taan jou­lu­kuus­sa pi­det­tä­väs­sä vuo­si­ko­kouk­ses­sa. Hal­li­tuk­sen jä­se­niä ovat pu­heen­joh­ta­ja, vara­pu­heen­joh­ta­ja, sih­tee­ri, ra­has­ton­hoi­ta­ja ja kol­me muu­ta opis­ke­li­ja­jä­sen­tä. Hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja toi­mii opis­ke­li­ja­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja­na. Hal­li­tuk­sen sih­tee­ri on myös koko opis­ke­li­ja­kun­nan sih­tee­ri. Hal­li­tus on pää­tös­val­tai­nen, jos pu­heen­joh­ta­jan li­säk­si vä­hin­tään puo­let hal­li­tuk­sen muis­ta jä­se­nis­tä on pai­kal­la. Hal­li­tus val­mis­te­lee ko­kouk­sis­sa esil­le tu­le­vat asi­at ja toi­meen­pa­nee opis­ke­li­ja­kun­nan pää­tök­set. Hal­li­tus hoi­taa myös muut juok­se­vat asi­at mm. opis­ke­li­ja­kun­nan ti­lit, opet­ta­jain­ko­kouk­sil­le esi­tet­tä­vät lau­sun­not, kou­lun au­to­maa­tit sekä opis­ke­li­ja­kun­nan aloit­teet.
  3. Opis­ke­li­ja­kun­nan ko­kouk­sen kut­suu kool­le opis­ke­li­ja­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja tai hal­li­tus.
  4. Opis­ke­li­ja­kun­nan vuo­si­ko­kouk­sen ko­kous­kut­su on esi­tet­tä­vä viik­koa en­nen ko­kous­ta.

Opiskelijakunnan hallitus vuonna 2024

Eevertti Koivunen, pj
Lenna Nissinen, varapj
Paavo Halmela, sihteeri
Josefiina Anttila, rahastonhoitaja
Lilian Kiuru, markkinointivastaava

Oh­jaa­va opet­ta­ja: Anu Nikulainen

Tuutorit

Tuuto­rit toi­mi­vat yh­des­sä ryh­män­oh­jaa­jan ja opinto-oh­jaa­jien kans­sa teh­tä­vä­nään aut­taa uu­sia opis­ke­li­joi­ta hei­dän aloit­ta­es­saan opis­ke­lu­aan Ylö­jär­ven lu­ki­os­sa. Jo­kai­sel­la ryh­män­oh­jaus­ryh­mäl­lä on omat ni­me­tyt tu­to­rin­sa.

Tuu­to­rit vie­rai­le­vat myös lähi­a­lu­een ysiluokilla ja van­hem­pain­il­lois­sa ker­to­mas­sa kou­lus­tam­me. Li­säk­si he toi­mi­vat esit­te­li­jöi­nä eri­lai­sis­sa ta­pah­tu­mis­sa ja mes­suil­la. Tar­vit­ta­es­sa he aut­ta­vat op­pi­las­kun­nan hal­li­tus­ta ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­mi­ses­sä.

Tu­uto­rei­ta oh­jaa­vat Saana Helin ja Arttu Mutanen.  Jos ha­lu­at mu­kaan, ota yh­teyt­tä!