In English Auf Deutsch

Järjestyssäännöt

Järjestyssääntöjen tavoitteet

Lukiolain (714/2018) 40 §:n mukaan opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Saman lain 30 §:n mukaan opiskelijalta puolestaan edellytetään osallistumista opiskeluun, tunnollista tehtävien suorittamista ja asiallista käyttäytymistä.

Järjestyssäännöt tukevat opetussuunnitelmassa hyväksyttyjen opetus- ja kasvatustoiminnan tavoitteiden saavuttamista.

Säännöt ovat välttämättömiä kouluyhteisön toiminnalle päivittäisen työn mahdollisimman rauhallisen sujumisen sekä yhteisön jäsenten viihtyvyyden ja turvallisuuden kannalta. Säännöt totuttavat yhteisön jäsenet vastuuseen. Säännöt takaavat myös oikeuksia yhteisön jäsenille. Tämä asiakirja ei sisällä yksinomaan kieltoja ja rajoituksia, vaan myös tietoja jokaiselle kuuluvista oikeuksista.

Noudattamalla sääntöjä ja osallistumalla niiden kehittämiseen kouluyhteisöön kuuluvat kasvavat yhteistyökykyisiksi ja toisia ihmisiä arvostaviksi yhteiskunnan jäseniksi.

 

Järjestyssääntöjen noudattaminen

Järjestyssääntöjä noudatetaan koulualueella kouluaikana ja koulun järjestämissä tilaisuuksissa koulun ulkopuolella. Työjärjestyksessä mainittu koulutyö on järjestyssääntöjen alaista toimintaa.

 

Koulualue

Koulualueella käsitetään Koulutuskeskus Valon, Pallotie 5:ssä sijaitsevaa määräalaa.

 

Kouluaika

Kouluajaksi luetaan työjärjestyksen mukainen päivä koulumatkoineen. Myös varsinaisen työjärjestyksen ulkopuolella koulun järjestämien tilaisuuksien, vierailuiden ja opintomatkojen, niin kotimaassa kuin ulkomaillakin, koko kesto katsotaan kouluajaksi.

 

Opiskelijakuntatoiminta

Lukiolla on opiskelijakunta, jonka toiminta perustuu lukiolain 31 §:ään. Opiskelijakunnan tehtävänä on edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa ja koulutyötä.

 

Päiväjärjestys

Päiväjärjestys, jossa ilmoitetaan oppituntien, ruokailujen ja ryhmänohjauksen ajankohdat, vahvistetaan lukuvuosittain työsuunnitelman yhteydessä. Päiväjärjestykseen voidaan tehdä poikkeuksia lukuvuoden aikana esim. koulun tai ryhmän toimintaan liittyvän opintomatkan tai teemapäivien osalta, joita ei ole voitu ottaa lukuvuoden alussa työsuunnitelmassa huomioon.

 

Myöhästyminen

Opiskelijan tulee saapua täsmällisesti oppitunneille. Myöhästymisen sattuessa lukiolainen selvittää syyn opettajalle.

 

Vapaatunti

Järjestyssäännöt koskevat myös vapaatuntia koulualueella viettäviä.

 

Opiskeluympäristön turvallisuuteen vaikuttavat

Jokaisella kouluyhteisön jäsenellä on ehdoton oikeus fyysiseen koskemattomuuteen, työskentelyyn ja opiskeluun ilman henkisen väkivaltaa, sortamista tai syrjintää. Turvallisen ja motivoivan opiskeluympäristön edellytyksenä on suvaitsevainen, ymmärtävä ja kannustava ilmapiiri. Opiskelijan tulee omalla käyttäytymisellään edistää näitä tavoitteita.

 

Viihtyvyys

Puhtaus ja siisteys ovat tärkeitä viihtyvyys – ja turvallisuustekijöitä. Opiskelija edistää omalla toiminnallaan näitä tavoitteita.

 

Koulun omaisuus

Opiskelijan tulee käyttää koulun omaisuutta siten, ettei sille aiheudu vahinkoa. Vahingon tapahtuessa tutkitaan opiskelijan korvausvastuu tapauskohtaisesti.

 

Tapaturma tai onnettomuus

Tapaturman tai onnettomuuden sattuessa jokainen on velvollinen ilmoittamaan siitä viipymättä opettajalle, kansliaan tai rehtorille.

 

Kulkuvälineet

Polkupyörät säilytetään niille osoitetuilla paikoilla koulun paikoitusalueella. Moottoriajoneuvoilla vain huoltoajo on sallittu koulun varsinaisella piha-alueella. Opiskelijan tulee pysäköidä moottoriajoneuvonsa virallisesti merkitylle pysäköintialueelle.

 

Tupakka, päihteet ja huumeet

Tupakkalain mukaan tupakointi kouluaikana koulualueella on kielletty. Tupakoinnista koulun alueella kouluaikana annetaan ensin varoitus ja toistuvasta rikkeestä määräaikainen erottaminen. Päihdyttävien aineiden ja huumeiden tuonti, käyttö ja vaikutuksen alaisena oleminen koulualueella ja työjärjestyksen mukaisilla opintomatkoilla on kielletty.

 

Kurinpito

Opiskelijalle, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo järjestystä, taikka menettelee vilpillisesti, voidaan antaa kirjallinen varoitus. Jos rikkomus on vakava tai jos opiskelija jatkaa edellä tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan hänet voidaan erottaa oppilaitoksesta määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi. Edellä mainitut toimenpiteet ovat kurinpitorangaistuksia.

Opetusta häiritsevä opiskelija voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta.

Opiskelijan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen opiskelijan tai oppilaitoksessa tai muussa opetustilassa työskentelevän henkilön turvallisuus kärsii opiskelijan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti opiskelijan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi.

Jos rikkomus on vähäinen, edellä mainittuja kurinpitorangaistuksia sovelleta. Opettaja tai rehtori puhuttelevat opiskelijaa ja edellyttävät jatkossa häneltä järjestyssääntöjen mukaista käytöstä.

 

Muut määräykset

Rehtori voi antaa näitä järjestyssääntöjä täydentäviä ohjeita ja tulkintoja.