In English Auf Deutsch

Arviointi

Opis­ke­li­jan ar­vi­oin­nin teh­tä­vä­nä on an­taa opis­ke­li­jal­le pa­lau­tet­ta opin­to­jen edis­ty­mi­ses­tä ja op­pi­mis­tu­lok­sis­ta sekä lu­ki­on ai­ka­na että lu­kio-opis­ke­lun päät­ty­es­sä. Pa­laut­teen tar­koi­tuk­se­na on kan­nus­taa ja oh­ja­ta opis­ke­li­jaa opin­to­jen suo­rit­ta­mi­ses­sa. Li­säk­si ar­vi­oin­ti an­taa tie­to­ja opis­ke­li­jan huol­ta­jal­le sekä jat­ko-opin­to­jen jär­jes­tä­jien, työ­e­lä­män ja mui­den vas­taa­vien ta­ho­jen tar­pei­ta var­ten. Opis­ke­li­jan ar­vi­oin­ti aut­taa myös opet­ta­jaa ja kou­lu­yh­tei­söä ope­tuk­sen vai­kut­ta­vuu­den ar­vi­oin­nis­sa. Arvo­sa­nan an­ta­mi­nen on yksi ar­vi­oin­nin muo­to. Ar­vi­oin­nil­la kan­nus­te­taan opis­ke­li­jaa myön­tei­sel­lä ta­val­la omien ta­voit­teit­ten­sa aset­ta­mi­seen ja työs­ken­te­ly­ta­po­jen­sa tar­ken­ta­mi­seen.

Opis­ke­li­jan opis­ke­le­ma opintojakso ar­vi­oi­daan sen pää­tyt­tyä. Ar­vi­oin­nin teh­tä­vä­nä on an­taa pa­lau­tet­ta opis­ke­li­jal­le kurs­sin ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mi­ses­ta ja oppi­ai­neen opis­ke­lun ete­ne­mi­ses­tä. Opintojen ar­vi­oin­nin tu­lee olla moni­puo­lis­ta ja pe­rus­tua pait­si mah­dol­li­siin kir­jal­li­siin ko­kei­siin, opin­to­jen edis­ty­mi­sen jat­ku­vaan ha­vain­noin­tiin ja opis­ke­li­jan tie­to­jen ja tai­to­jen ar­vi­oin­tiin. Myös opis­ke­li­jan oma itse­ar­vi­oin­ti voi­daan ot­taa huo­mi­oon käyt­tä­en hy­väk­si muun mu­as­sa ar­vi­oin­ti­kes­kus­te­lu­ja. Opintojaksojen ar­vi­oin­ti­me­ne­tel­mät ja -käy­tän­teet on kir­jat­tu ope­tus­suun­ni­tel­maan, joka löy­tyy kou­lun koti­si­vul­ta.

Numeroarvosanat ja suoritusmerkinnät

”Numeroin annettavassa arvostelussa käytetään asteikkoa 4–10. Arvosana 5 osoittaa välttäviä, 6 kohtalaisia, 7 tyydyttäviä, 8 hyviä, 9 kiitettäviä ja 10 erinomaisia tietoja ja taitoja. Hylätty suoritus merkitään arvosanalla 4.” (Valtioneuvoston asetus lukiokoulutuksesta 810/2018, 17 §)

Opintojaksoihin sisältyvistä pakollisista opinnoista ja valtakunnallisista valinnaisista opinnoista annetaan numeroarvosanat lukuun ottamatta opinto-ohjauksen opintojaksoja, joista annetaan suoritusmerkintä (S = suoritettu, H = hylätty). Muista valinnaisista opinnoista voidaan antaa arvosanaksi paikallisessa opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla numeroarvosana tai suoritusmerkintä.

Koulukohtaiset opintojaksot arvioidaan suoritusmerkinnällä (S = suoritettu, H = hylätty). Myös yrittäjyyslinjan opintojaksot arvioidaan tällä tavalla.

Keskeytetystä opintojaksosta annetaan merkintä K (K = keskeytetty). Keskeytettyä opintojaksoa
ei voi täydentää, vaan se on opiskeltava uudelleen saadakseen opintojakson arvioinnin. K-arvosana annetaan opintojaksosta, jonka opiskelun opiskelija on keskeyttänyt liiallisten poissaolojen vuoksi tai mikäli opintojakson T-arvosanaa ei ole täydennetty hyväksyttävästi seuraavan periodin uusintakoepäivään mennessä.

Täydennettävästä opintojaksosta annetaan merkintä T (T = täydennettävä). Vaadittavat
täydennykset on suoritettava viimeistään seuraavan periodin aikana.

Opiskelija voi korottaa hyväksyttyä opintojaksoa suorittamalla sen uudestaan.

Opintojen päättövaiheessa järjestettävässä korotustilaisuudessa opiskelija voi korottaa koko
oppiaineen arvosanaa.

Hylätty koulukohtainen opintojakso (H) voidaan poistaa oppimäärästä opiskelijan pyynnöstä.

  1. Koko integroitu opintojakso on hylätty
    • Korotetaan erikseen kumpikin moduuli
  2. Integroidun opintojakson toisen aineen moduuli on H tai 4
    • Korotetaan vain hylätty moduuli uusintapäivänä

Lu­ki­om­me ar­vi­oin­nin ylei­se­nä läh­tö­koh­ta­na on, että arvo­sa­no­jen 4-10 ja S/H saa­mi­sek­si ar­vi­oin­ti­e­del­ly­tys­ten on täy­tyt­tä­vä. Mi­kä­li ar­vi­oin­ti­e­del­ly­tyk­set ei­vät täy­ty, käy­te­tään mer­kin­tö­jä T (täydennettävä kurs­si) tai K (kes­key­ty­nyt kurs­si).

Opintopistekertymään ei lasketa keskeytettyä (K), täydennettävää (T) eikä hylättyä (H) opintojaksoa. Arvosanalla neljä (4) suoritettu valtakunnallinen opintojakso lasketaan opintopistekertymään, jos oppiaineen oppimäärä täyttyy hyväksyttä­västi.

Di­ag­no­soi­dut vam­mat tai nii­hin rin­nas­tet­ta­vat vai­keu­det, ku­ten lukemis- ja kir­joit­ta­mis­häi­riö, maa­han­muut­ta­jien kie­lel­li­set vai­keu­det sekä muut syyt, jot­ka vai­keut­ta­vat osaa­mi­sen osoit­ta­mis­ta, tu­lee ot­taa huo­mi­oon ar­vi­oin­nis­sa, si­ten että opis­ke­li­jal­la on mah­dol­li­suus eri­tyis­jär­jes­te­lyi­hin (esim. lisäaika kokeessa) ja muu­hun­kin kuin kir­jal­li­seen näyt­töön.