In English Auf Deutsch

Mitä lukio-opiskelu on?

Lukiossa

 • opiskelijan itsenäisyys ja oma vastuu opinnoista lisääntyvät
 • opinnot koostuvat opintojaksoista
 • opiskelu tähtää ylioppilastutkintoon

Lukion opintojaksojen jaottelu

Valtakunnalliset pakolliset opintojaksot

 • opintojaksojen tavoitteet ja sisältö on valtakunnallisesti määritelty eli ne ovat kaikissa Suomen lukioissa samat
 • lukio-opinnot sisältävät pakollisia opintojaksoja 94/102 riippuen matematiikan (pitkä/lyhyt) valinnasta

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

 • valinnaiset opintojaksot ovat pääasiassa pakollisiin opintojaksoihin välittömästi liittyviä jatko-opintoja
 • myös näiden opintojaksojen tavoitteet ja sisältö on valtakunnallisesti määritelty eli ne ovat kaikissa Suomen lukioissa samat
 • ylioppilaskirjoitusten kysymykset voivat pohjautua myös valtakunnallisten valinnaisten opintojaksojen sisältöihin
 • temaattiset opinnot ovat valtakunnallisia valinnaisia opintojaksoja, joiden tavoitteet ja sisällöt oppilaitokset määrittelevät itse (näitä opintoja voi sisällyttää omiin opintoihin 6 opintopisteen verran halutessaan)

Koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot

 • opintojaksot laajentavat lukion valtakunnallista oppimäärää
 • opintojaksot ovat Ylöjärven lukion erityistarjontaa valtakunnallisiin oppiaineisiin liittyen tai niistä on tehty oma oppiaine (esim. yrittäjyyslinjan opintojaksot)
 • opintojaksoilla syvennät osaamistasi ja saat lisävalmennusta ylioppilaskirjoituksiin
 • kaikkia koulukohtaisia valinnaisia opintojaksoja ei välttämättä toteuteta joka vuosi
 • joihinkin koulukohtaisiin opintojaksoihin voi liittyä kohtuullisia maksuja, maksullisuus ilmoitetaan etukäteen opintojaksoa valittaessa

Opintojen laajuus opintopisteinä

Opiskelija suorittaa lukiossa opintojaksoja vähintään 150 opintopisteen laajuisena:

 • 1. ja 2. vuonna 60-70 opintopistettä, 3. vuonna 30-42 opintopistettä
 • kaikki valtakunnalliset pakolliset opintojaksot (yhteensä 94/102 opintopistettä)
 • valtakunnallisia valinnaisia vähintään 20 opintopistettä
 • vähintään kolme opintojaksoa (6 opintopistettä) taideaineita

Käytäntöjä

 • lukuvuodessa on 5 periodia
 • jokaisen periodin lopussa on päättöviikko ja keskellä projektiviikko
 • oppituntien pituus yleensä 75 minuuttia

Maksuttomuus

 • Toisen asteen tutkinnon suorittaminen on nuorelle maksutonta.
 • Jokainen Ylöjärven lukion ensimmäisellä vuosikurssilla aloittava opiskelija saa kannettavan tietokoneen käyttöönsä lukiolta opintojensa ajaksi. Tietokone luovutetaan opiskelijalle lukuvuoden alkaessa opintojen ensimmäisinä päivinä tietokoneen käyttösopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Lisäksi aloittaville opiskelijoille hankitaan tarvittavat kirjat (sähköiset lisenssit), ohjelmat ja muut oppimateriaalit koulun puolesta.
 • Joihinkin koulukohtaisiin valinnaisiin opintojaksoihin voi liittyä kohtuullisia maksuja. Maksullisuus ilmoitetaan etukäteen opintojaksoa valittaessa.

Opintososiaaliset edut oppivelvollisuuden piiriin kuuluvilla opiskelijoilla

 • Opiskelija, jonka yhdensuuntainen koulumatka on yli 7 km, on oikeutettu Kelan koulumatkatukeen.
 • 17 vuotta täyttänyt lukion opiskelija voi saada opintotukea Kelalta
 • lisätietoja opinto- ja koulumatkatuesta

Ylioppilastutkinto

 • äidinkielen ja kirjallisuuden koe on kaikille pakollinen
 • lisäksi valitaan vähintään neljä eri tutkintoaineen koetta vähintään kolmesta seuraavasta ryhmästä: matematiikka, toinen kotimainen kieli, vieras kieli tai reaaliaine (psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia, uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto)
 • yksi kokeista on oltava pitkän oppimäärän koe (esim. A-englanti tai pitkä matematiikka)
 • vaadittujen viiden kokeen lisäksi opiskelija voi suorittaa yhden tai useampia muita kokeita
 • lisätietoja ylioppilastutkinnosta