In English Auf Deutsch

Koulumme toiminta-ajatus

Tällainen on Ylöjärven lukio

ylojarven-lukio-6-2Laajan ja tasokkaan yleissivistyksen tarjoava oppilaitos, jossa

  • annamme jokaiselle opiskelijalle hyvät tiedolliset ja taidolliset valmiudet jatko-opintoihin.
  • kehitämme opiskelijoiden tasapainoista minäkuvaa ja vastuuta yhteiskunnasta ja ympäristöstä.
  • edistämme opiskelijoiden kasvua luoviksi ja suvaitsevaisiksi yhteiskunnan jäseniksi.
  • tuemme opiskelijoidemme kasvua aktiiviseen ja demokraattiseen kansalaisuuteen elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaisesti.
  • Korostamme toiminnassamme opiskelijan aktiivista roolia. Opiskelijan itsenäisyys ja itseohjautuvuus ja toisaalta rakentava vuorovaikutus muiden toimijoiden kanssa ovat oppimisprosessin keskeisiä piirteitä. Tavoitteena on, että opiskelijan tiedot ja taidot jäsentyvät, muodostaen tieto- ja taitorakenteita, joita hän pystyy käyttämään uusissa tilanteissa eli soveltamaan oppimaansa.

Tarjoamme opiskelijoillemme kannustavan ja myönteisen oppimisympäristön, jossa jokaisen menestymisestä välitetään aidosti. Lukiomme toimintakulttuuri korostaa lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti kaikkien yhteisön jäsenten vastuuta, yritteliäisyyttä ja sitoutumista työhön ja opintoihin. Tämä yhteisöllisyys tuo turvallisuutta lukiolaisen arkeen, mutta vaatii opiskelijalta myös yhteistyötaitoja, omaa aktiivisuutta ja vastuunottoa opinnoissaan.

Koulumme on avoin yhteisö, jossa tehdään yhteistyötä yhteiskunnan eri osa-alueiden kanssa. Lukiossamme noudatetaan yhdessä sovittuja toiminta- ja käyttäytymismalleja sekä kriteereitä, joihin koulutyön laatu perustuu. Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua yhteisönsä kehittämiseen muun muassa opiskelijakunta- ja tuutoritoiminnan kautta.