In English Auf Deutsch

Kuraattori- ja psykologipalvelut

Koulukuraattori

Vastaava ku­raat­to­ri Tui­ja Landström (p. 040 1647 202, tuija.landstrom@ylojarvi.fi) on tavattavissa lukiolla koulupäivisin. Kuraattori aut­taa opis­ke­li­joi­ta opis­ke­luun, ih­mis­suh­tei­siin, so­si­aa­li­siin on­gel­miin sekä it­se­näis­ty­mi­seen liit­ty­vis­sä asi­ois­sa. Käyn­nit ovat va­paa­eh­toi­sia, luot­ta­muk­sel­li­sia ja mak­sut­to­mia.

Opis­ke­li­jat voi­vat tul­la ku­raat­to­rin vas­taan­o­tol­le:

 1. va­raa­mal­la itse ajan Wil­ma- tai teks­ti­vies­til­lä tai tul­la väli­tun­nil­la va­raa­maan ai­kaa pai­kan pääl­tä
 2. ryh­män­oh­jaa­jan, ter­vey­den­hoi­ta­jan, opet­ta­jan, opinto-oh­jaa­jan, reh­to­rin tai eri­tyis­o­pet­ta­jan kaut­ta
 3. van­hem­mat voi­vat myös ot­taa yh­teyt­tä, mi­kä­li heil­le nou­see huol­ta nuo­ren ti­lan­tees­ta
 4. joku muu taho ot­taa yh­teyt­tä (srk, sos­su, hoi­to­ta­hot jne.)

Ota yh­teyt­tä, jos olet huo­lis­sa­si tai tar­vit­set tie­toa:

 • mo­ti­vaa­tio
 • mie­li­ala (ma­sen­nus, yli­ak­tii­vi­suus, jän­nit­tä­mi­nen tms.)
 • pois­sa­olot
 • haas­teet so­si­aa­li­sis­sa suh­teis­sa (ka­ve­ri, seu­rus­te­lu, per­he, opet­ta­jat)
 • päih­teet
 • so­si­aa­li­e­tuu­det (toi­meen­tulo­tuki, asu­mis­jär­jes­te­lyt, Kela-etuu­det)
 • krii­si­työ

Pää­a­si­as­sa ta­paa­mi­set ovat yk­si­lö­käyn­te­jä (oh­jaus­ta ja neu­von­taa), mut­ta myös per­he­käyn­te­jä ja ver­kos­to­neu­vot­te­lu­ja so­vi­tus­ti. Tar­vit­ta­es­sa ohja­taan jat­ko­tut­ki­muk­siin ja -hoi­toon.

Koulupsykologi

Koulupsykologi Marjo Huovinen (puh. 050 5404 938, marjo.huovinen(at)ylojarvi.fi) on tavattavissa lukiolla koulupäivisin. Puhelinaika on joka päivä klo 11-11.30.

Opiskelijat voivat varata itse tapaamisajan Wilma- tai tekstiviestillä tai tulla välitunnilla varaamaan aikaa paikan päältä. Myös vanhemmat voivat olla yhteydessä koulupsykologiin. Ohjaus koulupsykologille voi tapahtua myös esim. koulukuraattorin, terveydenhoitajan tai opettajan kautta.

Psykologiin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi tunne-elämän pulmien (mielialana lasku, ahdistus, jännitys, pelot), oppimisen pulmien, keskittymisvaikeuksien tai erilaisten kriisitilanteiden vuoksi. Psykologikäynnit ovat vapaaehtoisia, luottamuksellisia ja maksuttomia. Tarpeen mukaan opiskelija ohjataan jatkotutkimuksiin tai -hoitoon tai muihin palveluihin.