In English Auf Deutsch

Kirjasto

Va­lon opis­ke­li­joi­ta pal­ve­lee kou­lu­tus­kes­kuk­sen oma kir­jas­to. Va­lon kir­jas­to on avoin­na koulupäivisin klo 9 – 15. Kir­jas­toa hoi­taa in­for­maa­tik­ko, jol­ta voit ky­syä apua kir­jas­ton käy­tös­sä ja tie­don­haus­sa. Kir­jas­tos­sa voit ai­neis­ton lai­naa­mi­sen li­säk­si lu­kea leh­tiä, teh­dä opis­ke­lu­töi­tä yk­sin tai ryh­mäs­sä ja lu­kea ko­kei­siin hil­jai­ses­sa luku­sa­lis­sa. Kir­jas­to jär­jes­tää myös eri­lai­sia ta­pah­tu­mia, ku­ten kon­so­li­peli­ta­pah­tu­man ja tee­ma­päi­viä.

Ylö­jär­ven lu­ki­on opis­ke­li­ja­na olet au­to­maat­ti­ses­ti Va­lon kir­jas­ton asi­a­kas. Voit lai­na­ta ai­neis­toa hen­ki­lö­tun­nuk­sen si­säl­tä­mäl­lä kor­til­la (hen­ki­lö­kort­ti, ajo­kort­ti, mopo­kort­ti, kela-kort­ti). Ha­lu­tes­sa­si in­for­maa­tik­ko voi li­sä­tä tie­toi­hi­si myös muun kir­jas­to­kor­tin, esim. PIKI-kor­tin. Ai­neis­ton lai­na-aika on pää­sään­töi­ses­ti 4 viik­koa, mut­ta voit uu­sia lai­no­ja­si.

Kir­jas­tos­ta voit lai­na­ta opis­ke­luun liit­ty­vää tie­to- ja kau­no­kir­jal­li­suut­ta. Muun mu­as­sa eri alo­jen sy­ven­tä­vää tie­to­kir­jal­li­suut­ta, suo­men- ja vie­ras­kie­li­siä ro­maa­ne­ja, sana­kir­jo­ja ja sar­ja­ku­via. Leh­ti­o­sas­tol­ta löy­dät pai­kal­li­set sa­no­ma­leh­det ja eri alo­jen aika­kaus­leh­tiä. Var­si­nai­set kurs­si­kir­jat opis­ke­li­jat hank­ki­vat itse, mut­ta abien ker­taus­kir­jo­ja on run­saas­ti kir­jas­ton ko­ko­el­mas­sa.

kir­jas­to.valo@ylojarvi.fi
puh. 040 675 9034