In English Auf Deutsch

Arviointi

Opis­ke­li­jan ar­vi­oin­nin teh­tä­vä­nä on an­taa opis­ke­li­jal­le pa­lau­tet­ta opin­to­jen edis­ty­mi­ses­tä ja op­pi­mis­tu­lok­sis­ta sekä lu­ki­on ai­ka­na että lu­kio-opis­ke­lun päät­ty­es­sä. Pa­laut­teen tar­koi­tuk­se­na on kan­nus­taa ja oh­ja­ta opis­ke­li­jaa opin­to­jen suo­rit­ta­mi­ses­sa. Li­säk­si ar­vi­oin­ti an­taa tie­to­ja opis­ke­li­jan huol­ta­jal­le sekä jat­ko-opin­to­jen jär­jes­tä­jien, työ­e­lä­män ja mui­den vas­taa­vien ta­ho­jen tar­pei­ta var­ten. Opis­ke­li­jan ar­vi­oin­ti aut­taa myös opet­ta­jaa ja kou­lu­yh­tei­söä ope­tuk­sen vai­kut­ta­vuu­den ar­vi­oin­nis­sa. Arvo­sa­nan an­ta­mi­nen on yksi ar­vi­oin­nin muo­to. Ar­vi­oin­nil­la kan­nus­te­taan opis­ke­li­jaa myön­tei­sel­lä ta­val­la omien ta­voit­teit­ten­sa aset­ta­mi­seen ja työs­ken­te­ly­ta­po­jen­sa tar­ken­ta­mi­seen.

Opis­ke­li­jan opis­ke­le­ma opintojakso ar­vi­oi­daan sen pää­tyt­tyä. Ar­vi­oin­nin teh­tä­vä­nä on an­taa pa­lau­tet­ta opis­ke­li­jal­le kurs­sin ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mi­ses­ta ja oppi­ai­neen opis­ke­lun ete­ne­mi­ses­tä. Opintojen ar­vi­oin­nin tu­lee olla moni­puo­lis­ta ja pe­rus­tua pait­si mah­dol­li­siin kir­jal­li­siin ko­kei­siin, opin­to­jen edis­ty­mi­sen jat­ku­vaan ha­vain­noin­tiin ja opis­ke­li­jan tie­to­jen ja tai­to­jen ar­vi­oin­tiin. Myös opis­ke­li­jan oma itse­ar­vi­oin­ti voi­daan ot­taa huo­mi­oon käyt­tä­en hy­väk­si muun mu­as­sa ar­vi­oin­ti­kes­kus­te­lu­ja. Opintojaksojen ar­vi­oin­ti­me­ne­tel­mät ja -käy­tän­teet on kir­jat­tu ope­tus­suun­ni­tel­maan, joka löy­tyy kou­lun koti­si­vul­ta.

Numeroarvosanat ja suoritusmerkinnät

”Numeroin annettavassa arvostelussa käytetään asteikkoa 4–10. Arvosana 5 osoittaa välttäviä, 6 kohtalaisia, 7 tyydyttäviä, 8 hyviä, 9 kiitettäviä ja 10 erinomaisia tietoja ja taitoja. Hylätty suoritus merkitään arvosanalla 4.” (Valtioneuvoston asetus lukiokoulutuksesta 810/2018, 17 §)

21- ja 22-ryhmien opetussuunnitelman mukaan:

Opintojaksoihin sisältyvistä pakollisista opinnoista ja valtakunnallisista valinnaisista opinnoista annetaan numeroarvosanat lukuun ottamatta opinto-ohjauksen opintojaksoja, joista annetaan suoritusmerkintä (S = suoritettu, H = hylätty). Muista valinnaisista opinnoista voidaan antaa arvosanaksi paikallisessa opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla numeroarvosana tai suoritusmerkintä.

Koulukohtaiset opintojaksot arvioidaan suoritusmerkinnällä (S = suoritettu, H = hylätty). Myös yrittäjyyslinjan opintojaksot arvioidaan tällä tavalla.

Keskeytetystä opintojaksosta annetaan merkintä K (K = keskeytetty). Keskeytettyä opintojaksoa
ei voi täydentää, vaan se on opiskeltava uudelleen saadakseen opintojakson arvioinnin. K-arvosana annetaan opintojaksosta, jonka opiskelun opiskelija on keskeyttänyt liiallisten poissaolojen vuoksi tai mikäli opintojakson T-arvosanaa ei ole täydennetty hyväksyttävästi seuraavan periodin uusintakoepäivään mennessä.

Täydennettävästä opintojaksosta annetaan merkintä T (T = täydennettävä). Vaadittavat
täydennykset on suoritettava viimeistään seuraavan periodin aikana.

Opiskelija voi korottaa hyväksyttyä opintojaksoa suorittamalla sen uudestaan.

Opintojen päättövaiheessa järjestettävässä korotustilaisuudessa opiskelija voi korottaa koko
oppiaineen arvosanaa.

Hylätty koulukohtainen opintojakso (H) voidaan poistaa oppimäärästä opiskelijan pyynnöstä.

  1. Koko integroitu opintojakso on hylätty
    • Korotetaan erikseen kumpikin moduuli
  2. Integroidun opintojakson toisen aineen moduuli on H tai 4
    • Korotetaan vain hylätty moduuli uusintapäivänä

Lu­ki­om­me ar­vi­oin­nin ylei­se­nä läh­tö­koh­ta­na on, että arvo­sa­no­jen 4-10 ja S/H saa­mi­sek­si ar­vi­oin­ti­e­del­ly­tys­ten on täy­tyt­tä­vä. Mi­kä­li ar­vi­oin­ti­e­del­ly­tyk­set ei­vät täy­ty, käy­te­tään mer­kin­tö­jä T (täydennettävä kurs­si) tai K (kes­key­ty­nyt kurs­si).

Opintopistekertymään ei lasketa keskeytettyä (K), täydennettävää (T) eikä hylättyä (H) opintojaksoa. Arvosanalla neljä (4) suoritettu valtakunnallinen opintojakso lasketaan opintopistekertymään, jos oppiaineen oppimäärä täyttyy hyväksyttä­västi.

Di­ag­no­soi­dut vam­mat tai nii­hin rin­nas­tet­ta­vat vai­keu­det, ku­ten lukemis- ja kir­joit­ta­mis­häi­riö, maa­han­muut­ta­jien kie­lel­li­set vai­keu­det sekä muut syyt, jot­ka vai­keut­ta­vat osaa­mi­sen osoit­ta­mis­ta, tu­lee ot­taa huo­mi­oon ar­vi­oin­nis­sa, si­ten että opis­ke­li­jal­la on mah­dol­li­suus eri­tyis­jär­jes­te­lyi­hin (esim. lisäaika kokeessa) ja muu­hun­kin kuin kir­jal­li­seen näyt­töön.

20 -ryhmien opetussuunnitelman mukaan:

Pakollisten ja opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen valtakunnallisten syventävien kurssien arvosana annetaan numeroin lukuun ottamatta opinto-ohjauksen kursseja ja teemaopintojen kursseja, joista annetaan suoritusmerkintä (S = suoritettu, H = hylätty). Valtakunnalliset soveltavat kurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä (S = suoritettu, H = hylätty). Paikallisesta syventävästä tai soveltavasta kurssista voidaan antaa arvosanaksi opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla numeroarvosana tai suoritusmerkintä (S = suoritettu, H = hylätty). Paikallisten syventävien ja soveltavien kurssien arvioinnista päätetään opetussuunnitelmassa.

Kirjallisesti annettu sanallinen arviointi ja suullisesti arviointikeskustelussa annettu palaute voivat täydentää ja täsmentää arvosanaa.

Ylö­jär­ven lu­ki­os­sa käy­te­tään myös seu­raa­via ar­vi­oin­ti­mer­kin­tö­jä:

  • 4*: uu­sin­ta­ko­keen suo­ri­tus on hy­lät­ty,
  • 4**: Kou­lu­koh­tai­sen kurs­sin hy­lät­ty nu­me­ro­arvo­sana. Ei las­ke­ta koko­nais­kurs­si­mää­rään!
  • T: täydennettävä kurs­si, jon­ka ar­vi­oin­ti­e­del­ly­tyk­set puut­tu­vat. Mah­dol­li­sia syi­tä ovat mm. kurs­si­ko­et­ta ei ole suo­ri­tet­tu, tut­kiel­ma tai muu oleel­li­nen näyt­tö puut­tuu. Opis­ke­li­jan on täy­den­net­tä­vä suo­ri­tus­ta seuraavan jakson aikana, jol­loin hän on T mer­kin­nän saa­nut.
  • K: kes­key­tet­ty kurs­si. Kurs­sin opis­ke­lu on kes­key­tet­ty run­sai­den pois­sa­o­lo­jen vuok­si. Keskeytettyä kurssia ei voi täydentää, vaan se on opiskeltava uudelleen saadak­seen kurssiarvosanan.

Lu­ki­om­me ar­vi­oin­nin ylei­se­nä läh­tö­koh­ta­na on, että arvo­sa­no­jen 4-10 ja S/H saa­mi­sek­si ar­vi­oin­ti­e­del­ly­tys­ten on täy­tyt­tä­vä. Mi­kä­li ar­vi­oin­ti­e­del­ly­tyk­set ei­vät täy­ty, käy­te­tään mer­kin­tö­jä T (täydennettävä kurs­si) tai K (kes­key­ty­nyt kurs­si).

Kurssikertymään ei lasketa keskeytettyä (K), täydennettävää (T) eikä hylättyä (H) kurssia. Arvosanalla neljä (4) suoritettu valtakunnallinen kurssi lasketaan kurssikertymään, jos oppiaineen oppimäärä täyttyy hyväksyttä­västi.

Di­ag­no­soi­dut vam­mat tai nii­hin rin­nas­tet­ta­vat vai­keu­det, ku­ten lukemis- ja kir­joit­ta­mis­häi­riö, maa­han­muut­ta­jien kie­lel­li­set vai­keu­det sekä muut syyt, jot­ka vai­keut­ta­vat osaa­mi­sen osoit­ta­mis­ta, tu­lee ot­taa huo­mi­oon ar­vi­oin­nis­sa, si­ten että opis­ke­li­jal­la on mah­dol­li­suus eri­tyis­jär­jes­te­lyi­hin ja muu­hun­kin kuin kir­jal­li­seen näyt­töön.

Itsenäisesti suoritettavat opinnot

Opintojen (kurssin/opintojakson) itsenäisestä suorituksesta sovitaan aina opinto-ohjaajan kanssa.

”Osa opinnoista voidaan edellyttää opiskeltavaksi itsenäisesti, jos se ei vaaranna koulutukselle asetettujen tavoitteiden toteutumista ja opiskelijan edellytyksiä oppimäärän ja ylioppilastutkinnon suorittamiseen. Opiskelijalle voidaan vastaavin edellytyksin myös hakemuksesta myöntää lupa suorittaa opintoja itsenäisesti.” (Lukiolaki 714/2018, 25§.)

Itsenäisesti opiskellusta kurssista/opintojaksosta edellytetään hyväksytty arvosana. Opetussuunnitelmassa tulee päättää tarkemmin opinnoista, jotka edellytetään itsenäisesti opiskeltaviksi, ja niiden suoritusperiaatteista.

Jos opiskelija opiskelee kurssin/opintojakson kokonaan tai osittain itsenäisesti, noudatetaan soveltuvin osin edellä mainittuja arviointiperiaatteita. Tavoitteiden saavuttamista ja niiden suuntaista edistymistä on myös tällöin arvioitava riittävän laajasti ja monipuolisesti.

Seudullinen opetussuunnitelma

Opiskelija, opinto-ohjaaja ja oppiaineen opettaja laativat itsenäisestä suorituksesta
opiskelusuunnitelman, jonka opettaja ja rehtori hyväksyvät. Suunnitelmassa määritellään
opintojakson tai sen osan itsenäisen suorittamisen menettelytavat ja aikataulu. Opintojen
itsenäisen suorituksen yhteydessä painotetaan opiskelijan omaa vastuuta.