In English Auf Deutsch

Arviointi

Opis­ke­li­jan ar­vi­oin­nin teh­tä­vä­nä on an­taa opis­ke­li­jal­le pa­lau­tet­ta opin­to­jen edis­ty­mi­ses­tä ja op­pi­mis­tu­lok­sis­ta sekä lu­ki­on ai­ka­na että lu­kio-opis­ke­lun päät­ty­es­sä. Pa­laut­teen tar­koi­tuk­se­na on kan­nus­taa ja oh­ja­ta opis­ke­li­jaa opin­to­jen suo­rit­ta­mi­ses­sa. Li­säk­si ar­vi­oin­ti an­taa tie­to­ja opis­ke­li­jan huol­ta­jal­le sekä jat­ko-opin­to­jen jär­jes­tä­jien, työ­e­lä­män ja mui­den vas­taa­vien ta­ho­jen tar­pei­ta var­ten. Opis­ke­li­jan ar­vi­oin­ti aut­taa myös opet­ta­jaa ja kou­lu­yh­tei­söä ope­tuk­sen vai­kut­ta­vuu­den ar­vi­oin­nis­sa. Arvo­sa­nan an­ta­mi­nen on yksi ar­vi­oin­nin muo­to. Ar­vi­oin­nil­la kan­nus­te­taan opis­ke­li­jaa myön­tei­sel­lä ta­val­la omien ta­voit­teit­ten­sa aset­ta­mi­seen ja työs­ken­te­ly­ta­po­jen­sa tar­ken­ta­mi­seen.

Opis­ke­li­jan opis­ke­le­ma kurs­si ar­vi­oi­daan sen pää­tyt­tyä. Ar­vi­oin­nin teh­tä­vä­nä on an­taa pa­lau­tet­ta opis­ke­li­jal­le kurs­sin ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mi­ses­ta ja oppi­ai­neen opis­ke­lun ete­ne­mi­ses­tä. Kurs­sin ar­vi­oin­nin tu­lee olla moni­puo­lis­ta ja pe­rus­tua pait­si mah­dol­li­siin kir­jal­li­siin ko­kei­siin, opin­to­jen edis­ty­mi­sen jat­ku­vaan ha­vain­noin­tiin ja opis­ke­li­jan tie­to­jen ja tai­to­jen ar­vi­oin­tiin. Myös opis­ke­li­jan oma itse­ar­vi­oin­ti voi­daan ot­taa huo­mi­oon käyt­tä­en hy­väk­si muun mu­as­sa kurs­sin ar­vi­oin­ti­kes­kus­te­lu­ja. Kurs­sien ar­vi­oin­ti­me­ne­tel­mät ja -käy­tän­teet on kir­jat­tu ope­tus­suun­ni­tel­maan, joka löy­tyy kou­lun koti­si­vul­ta.

Opis­ke­li­jan opis­ke­le­ma kurs­si ar­vi­oi­daan sen pää­tyt­tyä. Ar­vi­oin­nin teh­tä­vä­nä on an­taa pa­lau­tet­ta opis­ke­li­jal­le kurs­sin ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mi­ses­ta ja oppi­ai­neen opis­ke­lun ete­ne­mi­ses­tä. Kurs­sin ar­vi­oin­nin tu­lee olla moni­puo­lis­ta ja pe­rus­tua pait­si mah­dol­li­siin kir­jal­li­siin ko­kei­siin, opin­to­jen edis­ty­mi­sen jat­ku­vaan ha­vain­noin­tiin ja opis­ke­li­jan tie­to­jen ja tai­to­jen ar­vi­oin­tiin. Myös opis­ke­li­jan oma itse­ar­vi­oin­ti voi­daan ot­taa huo­mi­oon käyt­tä­en hy­väk­si muun mu­as­sa kurs­sin ar­vi­oin­ti­kes­kus­te­lu­ja. Kurs­sien ar­vi­oin­ti­me­ne­tel­mät ja -käy­tän­teet on kir­jat­tu ope­tus­suun­ni­tel­maan, joka löy­tyy kou­lun koti­si­vul­ta.

Numeroarvosanat ja suoritusmerkinnät

”Edellä 1 momentissa tarkoitettu arvostelu annetaan numeroin tai muulla opetussuunnitelmassa määrätyllä tavalla. Numeroarvostelussa käytetään asteikkoa 4–10. Arvosana 5 osoittaa välttäviä, 6 kohtalaisia, 7 tyydyttäviä, 8 hyviä, 9 kiitettäviä ja 10 erinomaisia tietoja ja taitoja. Hylätty suoritus merkitään arvosanalla 4…” (Lukioasetus 810/1998, 6 § 2 mom.)

Pakollisten ja opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen valtakunnallisten syventävien kurssien arvosana annetaan numeroin lukuun ottamatta opinto-ohjauksen kursseja ja teemaopintojen kursseja, joista annetaan suoritusmerkintä (S = suoritettu, H = hylätty). Valtakunnalliset soveltavat kurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä (S = suoritettu, H = hylätty). Paikallisesta syventävästä tai soveltavasta kurssista voidaan antaa arvosanaksi opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla numeroarvosana tai suoritusmerkintä (S = suoritettu, H = hylätty). Paikallisten syventävien ja soveltavien kurssien arvioinnista päätetään opetussuunnitelmassa.

Kirjallisesti annettu sanallinen arviointi ja suullisesti arviointikeskustelussa annettu palaute voivat täydentää ja täsmentää arvosanaa.

Ylö­jär­ven lu­ki­os­sa käy­te­tään myös seu­raa­via ar­vi­oin­ti­mer­kin­tö­jä:

  • 4*: uu­sin­ta­ko­keen suo­ri­tus on hy­lät­ty,
  • 4**: Kou­lu­koh­tai­sen kurs­sin hy­lät­ty nu­me­ro­arvo­sana. Ei las­ke­ta koko­nais­kurs­si­mää­rään!
  • T: täydennettävä kurs­si, jon­ka ar­vi­oin­ti­e­del­ly­tyk­set puut­tu­vat. Mah­dol­li­sia syi­tä ovat mm. kurs­si­ko­et­ta ei ole suo­ri­tet­tu, tut­kiel­ma tai muu oleel­li­nen näyt­tö puut­tuu. Opis­ke­li­jan on täy­den­net­tä­vä suo­ri­tus­ta seuraavan jakson aikana, jol­loin hän on T mer­kin­nän saa­nut.
  • K: kes­key­tet­ty kurs­si. Kurs­sin opis­ke­lu on kes­key­tet­ty run­sai­den pois­sa­o­lo­jen vuok­si. Keskeytettyä kurssia ei voi täydentää, vaan se on opiskeltava uudelleen saadak­seen kurssiarvosanan.

Kun­kin oppi­ai­neen pa­kol­li­set ja ope­tus­ suun­ni­tel­man pe­rus­teis­sa mää­ri­tel­lyt val­ta­kun­nal­li­set sy­ven­tä­vät kurs­sit ar­vi­oi­daan nu­me­roin. Kou­lu­koh­tais­ten sy­ven­tä­vien sekä so­vel­ta­vien kurs­sien ar­vi­oin­ti­ta­po­ja voi­vat olla nu­me­ro­ar­vi­oin­ti, suo­ri­tus­mer­kin­tä (S = suo­ri­tet­tu), hy­lät­ty (H = hy­lät­ty) tai sa­nal­li­nen ar­vi­oin­ti. Kir­jal­li­ses­ti an­net­tu sa­nal­li­nen ar­vi­oin­ti ja suul­li­ses­ti ar­vi­oin­ti­kes­kus­te­lus­sa an­net­tu pa­lau­te voi­vat myös täy­den­tää ja täs­men­tää nu­me­ro­arvo­sa­naa. Ar­vi­oin­nin peri­aat­teet sel­vi­te­tään tar­kem­min ope­tus­suun­ni­tel­mas­sa.

Lu­ki­om­me ar­vi­oin­nin ylei­se­nä läh­tö­koh­ta­na on, että arvo­sa­no­jen 4-10 ja S/H saa­mi­sek­si ar­vi­oin­ti­e­del­ly­tys­ten on täy­tyt­tä­vä. Mi­kä­li ar­vi­oin­ti­e­del­ly­tyk­set ei­vät täy­ty, käy­te­tään mer­kin­tö­jä T (täydennettävä kurs­si) tai K (kes­key­ty­nyt kurs­si).

Kurssikertymään ei lasketa keskeytettyä (K), täydennettävää (T) eikä hylättyä (H) kurssia. Arvosanalla neljä (4) suoritettu valtakunnallinen kurssi lasketaan kurssikertymään, jos oppiaineen oppimäärä täyttyy hyväksyttä­västi.

Di­ag­no­soi­dut vam­mat tai nii­hin rin­nas­tet­ta­vat vai­keu­det, ku­ten lukemis- ja kir­joit­ta­mis­häi­riö, maa­han­muut­ta­jien kie­lel­li­set vai­keu­det sekä muut syyt, jot­ka vai­keut­ta­vat osaa­mi­sen osoit­ta­mis­ta, tu­lee ot­taa huo­mi­oon ar­vi­oin­nis­sa, si­ten että opis­ke­li­jal­la on mah­dol­li­suus eri­tyis­jär­jes­te­lyi­hin ja muu­hun­kin kuin kir­jal­li­seen näyt­töön.

Itsenäisesti suoritettu kurssi

Kurssin itsenäisestä suorituksesta sovitaan aina opinto-ohjaajan kanssa.

”Osa opinnoista voidaan edellyttää opiskeltavaksi itsenäisesti.”

(Lukioasetus 810/1998, 4 § 1 mom.)

”Opiskelijalle voidaan hakemuksesta myöntää lupa suorittaa opintoja opetukseen osallistumatta.” (Lukioasetus 810/1998, 4 § 2 mom.)

Itsenäisesti opiskellusta kurssista edellytetään hyväksytty arvosana. Opetussuunnitelmassa tulee päättää tarkemmin opinnoista, jotka edellytetään itsenäisesti opiskeltaviksi, ja niiden suoritusperiaatteista.

Jos opiskelija opiskelee kurssin kokonaan tai osittain itsenäisesti, noudatetaan soveltuvin osin edellä mainittuja arviointiperiaatteita. Tavoitteiden saavuttamista ja niiden suuntaista edistymistä on myös tällöin arvioitava riittävän laaja-alaisesti kurssin kokonaisuuden kannalta.

Seudullinen opetussuunnitelma

Opiskelija laatii opettajan antamien ohjeiden pohjalta itsenäisesti suoritettavan kurssin opiskelusuunnitelman, jonka opettaja hyväksyy. Suunnitelmassa määritellään kurssin suo­rittamisen menettelytavat ja aikataulu. Tärkeätä on, että opiskelija ymmärtää oman vas­tuunsa kurssin itsenäisestä suorittamisesta.