In English Auf Deutsch

Opiskelun tukipalvelut

Erityisopetus

Ylöjärven lukion erityisopettaja Sanna Leinonen (p. 050- 3904740) auttaa sinua opintoihin liittyvissä pulmissa.
Paikalla pääsääntöisesti tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 9.40-15.

Jos sinulla on oppimisvaikeuksia tai opiskelusi lukiossa ei muuten suju toivotulla tavalla, varaa aika erityisopettajalta. Häneltä saat oppimiseen ja oppimisvaikeuksiin liittyvää tietoa sekä tukea ja ohjausta opiskeluusi. Erityisopettajan kanssa työskennellään usein yksilöllisesti tai pienryhmässä. Myös opiskelijan vanhemmat voivat olla suoraan yhteydessä erityisopettajaan. Mikäli opiskelijalla on jo aiemmin havaittuja oppimisen ongelmia tai pulmia, tulisi erityisopettajaan olla yhteydessä mahdollisimman pian lukion alkaessa.

Erityisopetus 1. vuosikurssilla

Erityisopettaja pitää 1. vuosikurssin syksyllä infotunnin, jonka aikana

  • opiskelija täyttää kyselylomakkeen, jossa kysytään tietoja aikaisemmista kouluvuosista sekä ajatuksia omasta oppimisesta.
  • tehdään lukiseula, jossa arvioidaan luetun ymmärtämistä ja äänne-erottelukykyä.

Näiden tietojen perusteella erityisopettaja kutsuu osan opiskelijoista keskustelemaan opiskeluasioista ja kartoittaa vielä tarkemmin, onko opiskelijalla tarvetta tukeen.

Erityisopetus ja erityisjärjestelyt lukion aikana

Ensimmäisellä tapaamiskerralla erityisopettaja kartoittaa opiskelijan kanssa tilannetta lukio-opintojen osalta. Opiskelijalle varataan tätä varten yksilökäynti, jonka aikana pohditaan luki-testauksen, opiskelusuunnitelman muuttamisen, erityisjärjestelyjen tai muun tuen tarvetta. Yleensä erityisopettaja tapaa tukea tarvitsevan opiskelijan säännöllisesti. Tapaamiskerroilla seurataan opintojen etenemistä.

Joskus erityisopettaja ohjaa opiskelijan psykologille, kuraattorille tai muun tuen piiriin.

Mikäli lukio-opiskelijalla on diagnosoitu luki-, oppimis-, hahmottamis- tms. vaikeus, hänellä on oikeus saada tarvittaessa mm.

  • käyttää tietokonetta oppituntimuistiinpanojen ja koevastauksien kirjoittamiseen
  • kooste oppituntien muistiinpanoista etukäteen
  • lisäaikaa kokeessa
  • rauhallinen työtila, jossa voi valvotusti tehdä kokeensa
  • mahdollisuus varata oppitunneille sopiva istumapaikka

Kun opiskelija tarvitsee lukio-opinnoissaan erityisiä järjestelyjä, niistä sovitaan opiskelija–opettaja – yhteistyönä, erityisopettajaa, opinto-ohjaajaa ja/tai kuraattoria konsultoiden.

Erityisjärjestelyt YO-tutkinnossa

Ylioppilastutkintolautakunta luokittelee lukihäiriön vaikeusasteen neliportaisella asteikolla: ei häiriötä, lievä häiriö, keskivaikea häiriö ja vaikea häiriö. Muita asteikkoja ei lautakunnalle lähetettävissä lukilausunnoissa saa käyttää. Jos lukihäiriö on keskivaikea tai vaikea, kokelas saa hakea koetilanteen erityisjärjestelyjä. Jos kokelaan lukihäiriö on lievä, hän osallistuu ylioppilastutkinnon kokeisiin ilman erityisjärjestelyjä.

Jos lukihäiriö on keskivaikea tai vaikea, häiriö otetaan ylioppilastutkinnossa huomioon ensisijaisesti koetilanteen erityisjärjestelyin. On kokelaan edun mukaista, että erityisjärjestelyjä haetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, mielellään jo toisena lukiovuonna, mutta kuitenkin viimeistään silloin, kun kokelas ilmoittautuu ensimmäisen kerran tutkintoon. Ylioppilastutkintolautakunta edellyttää, että mahdolliset tukitoimet ovat käytössä jo lukioaikana.

Ylioppilastutkinnon Määräykset ja ohjeet: https://www.ylioppilastutkinto.fi/fi/ylioppilastutkinto/yleiset-maaraykset-ja-ohjeet

Kuraattori- ja psykologipalvelut

Koulukuraattori

Vastaava koulukuraattori Tuija Landström (p. 040 1647 202, tuija.landstrom@ylojarvi.fi) on tavattavissa lukiolla koulupäivisin.

Kuraattori tukee opis­ke­li­joi­ta opis­ke­luun, ih­mis­suh­tei­siin, so­si­aa­li­siin on­gel­miin, it­se­näis­ty­mi­seen ja talouteen liit­ty­vis­sä asi­ois­sa. Käyn­nit ovat va­paa­eh­toi­sia, luot­ta­muk­sel­li­sia ja mak­sut­to­mia. Pääasiassa käynnit ovat yk­si­lö­käyn­te­jä (oh­jaus­ta ja neu­von­taa), mut­ta myös per­he­käyn­te­jä ja ver­kos­to­neu­vot­te­lu­ja on so­vi­tus­ti. Tar­vit­ta­es­sa ohja­taan jat­ko­tut­ki­muk­siin ja -hoi­toon.

Opiskelijat voivat varata itse tapaamisajan Wilma-, whatsApp- tai tekstiviestillä tai tulla välitunnilla varaamaan aikaa paikan päältä. Myös vanhemmat voivat olla yhteydessä koulukuraattoriin. Ohjaus koulukuraattorille voi tapahtua myös esim. opinto-ohjaajan, koulupsykologin, terveydenhoitajan, opettajan tai jonkun muun tahon kautta.

Koulupsykologi

Koulupsykologi Marjo Huovinen (puh. 050 5404 938, marjo.huovinen@ylojarvi.fi) on tavattavissa lukiolla koulupäivisin.

Psykologiin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi tunne-elämän pulmien (mielialan lasku, ahdistus, jännitys, pelot), oppimisen pulmien, keskittymisvaikeuksien tai erilaisten kriisitilanteiden vuoksi. Psykologikäynnit ovat vapaaehtoisia, luottamuksellisia ja maksuttomia. Tarpeen mukaan opiskelija ohjataan jatkotutkimuksiin tai -hoitoon tai muihin palveluihin.

Opiskelijat voivat varata itse tapaamisajan Wilma-, whatsApp- tai tekstiviestillä tai tulla välitunnilla varaamaan aikaa paikan päältä. Myös vanhemmat voivat olla yhteydessä koulupsykologiin. Ohjaus koulupsykologille voi tapahtua myös esim. opinto-ohjaajan, koulukuraattorin, terveydenhoitajan tai opettajan kautta.

Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuollossa voit hoitaa terveyden- ja sairaanhoitoon liittyviä asioita laaja-alaisesti. Voit esimerkiksi uusia reseptisi tai hoitaa ehkäisy- ja rokotusasioita.  Opiskeluterveydenhuolto kuuluu kaikille Ylöjärven lukion opiskelijoille kotikunnasta riippumatta. Jokainen opiskelija tapaa vähintään kerran lukio-opintojensa aikana sekä terveydenhoitajan että lääkärin. Käynnit ovat maksuttomia ja luottamuksellisia. Opiskeluterveydenhuollon tilat löytyvät Koulutuskeskus Valon 3. kerroksen C-siivestä, tilat C3047 ja C3046.

Terveydenhoitaja Marjo Kollinin (p. 040 1331 552, marjo.kollin@ylojarvi.fi) puoleen voi kääntyä kaikissa terveyteen, opiskeluun ja elämäntilanteisiin liittyvissä asioissa.

Terveydenhoitajan ja koululääkärin vastaanotoille on suositeltavaa varata aika etukäteen puhelimitse 040 1331 552 tai Wilma-viestillä. Avovastaanotolle ei tarvitse varata aikaa. Terveydenhoitaja on koululla päivittäin. Poikkeuksista ilmoitetaan infotaululla, jonka löydät terveydenhoitajan oven vierestä.

Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat kutsutaan terveystarkastukseen, joka koostuu terveyskyselystä sekä henkilökohtaisesta tapaamisesta terveydenhoitajan kanssa. Terveyskyselyssä on kysymyksiä yleisterveydestä, terveystottumuksista sekä opiskeluun liittyvistä asioista. Terveyskyselyn voi täyttää sähköisesti eTerveyspalvelun kautta. Tarvitset terveyskyselyn täyttämiseksi verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen. Lisäksi sinun tulee käydä tekemässä käyttösopimus sähköisiin terveyspalveluihin osoitteessa ylojarvi.fi/terveys -> tee käyttösopimus. Jos sähköinen asiointi ei ole mahdollista, voidaan terveyskysely täyttää myös terveystarkastuksen yhteydessä.

Kun olet täyttänyt terveyskyselyn, voit varata ajan terveydenhoitajalle. Vaihtoehtoisesti terveydenhoitaja lähettää sinulle ajan Wilma-viestillä. Tarkastuksen tavoitteena on saada kokonaiskäsitys terveydestäsi ja hyvinvoinnistasi sekä ohjata sinua tekemään terveyttä edistäviä valintoja. Tarvittaessa terveydenhoitaja ohjaa koululääkärille.

 

Nuorisolääkäri Heli Keränen toimii Ylöjärven lukion opiskelijoiden lääkärinä.

Vastaanotto Valossa maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin.
Ajanvaraus lääkärille terveydenhoitajan kautta.

Kaikki toisen vuosikurssin opiskelijat kutsutaan lääkärin tarkastukseen. Ylöjärveläisillä pojilla tarkastus toteutuu kutsuntatarkastuksena. Jos kotipaikkakunta on joku muu kuin Ylöjärvi, tehdään kutsuntatarkastus omalla kotipaikkakunnalla.

 

Opiskelijaterveydenhuollon asiakasmaksut

Peruuttamattomasta sairaanhoidollisesta lääkärinkäynnistä veloitetaan 18-vuotta täyttäneiltä 50,80 e. (Ei koske terveys- tai määräaikaistarkastuksia, maksu perustuu lakiin 734/92.)

Ajan voi peruuttaa soittamalla terveydenhoitajalle p. 040 133 1552 ma-pe klo 11-12. Peruutuksen voi hoitaa myös Wilma- tai tekstiviestillä terveydenhoitajalle.