In English Auf Deutsch

Mitä lukio-opiskelu on?

LUKION OPETUSSUUNNITELMAN (lops2021) MUKAAN:

Lukiossa

 • opiskelijan itsenäisyys ja oma vastuu opinnoista lisääntyvät
 • opinnot koostuvat opintojaksoista
 • opiskelu tähtää ylioppilastutkintoon

Lukion opintojaksojen jaottelu

Valtakunnalliset pakolliset opintojaksot

 • opintojaksojen tavoitteet ja sisältö on valtakunnallisesti määritelty eli ne ovat kaikissa Suomen lukioissa samat
 • lukio-opinnot sisältävät pakollisia opintojaksoja 94/102 riippuen matematiikan (pitkä/lyhyt) valinnasta

Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

 • valinnaiset opintojaksot ovat pääasiassa pakollisiin opintojaksoihin välittömästi liittyviä jatko-opintoja
 • myös näiden opintojaksojen tavoitteet ja sisältö on valtakunnallisesti määritelty eli ne ovat kaikissa Suomen lukioissa samat
 • ylioppilaskirjoitusten kysymykset voivat pohjautua myös valtakunnallisten valinnaisten opintojaksojen sisältöihin
 • temaattiset opinnot ovat valtakunnallisia valinnaisia opintojaksoja, joiden tavoitteet ja sisällöt oppilaitokset määrittelevät itse (näitä opintoja voi sisällyttää omiin opintoihin 6 opintopisteen verran halutessaan)

Koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot

 • opintojaksot laajentavat lukion valtakunnallista oppimäärää
 • opintojaksot ovat Ylöjärven lukion erityistarjontaa valtakunnallisiin oppiaineisiin liittyen tai niistä on tehty oma oppiaine (esim. yrittäjyyslinjan opintojaksot)
 • opintojaksoilla syvennät osaamistasi ja saat lisävalmennusta ylioppilaskirjoituksiin
 • kaikkia koulukohtaisia valinnaisia opintojaksoja ei välttämättä toteuteta joka vuosi
 • joihinkin koulukohtaisiin opintojaksoihin voi liittyä kohtuullisia maksuja, maksullisuus ilmoitetaan etukäteen opintojaksoa valittaessa

Opintojen laajuus opintopisteinä

Opiskelija suorittaa lukiossa opintojaksoja vähintään 150 opintopisteen laajuisena:

 • 1. ja 2. vuonna 60-70 opintopistettä, 3. vuonna 30-42 opintopistettä
 • kaikki valtakunnalliset pakolliset opintojaksot (yhteensä 94/102 opintopistettä)
 • valtakunnallisia valinnaisia vähintään 20 opintopistettä
 • vähintään kolme opintojaksoa (6 opintopistettä) taideaineita

Käytäntöjä

 • lukuvuodessa on 5 periodia
 • jokaisen periodin lopussa on päättöviikko ja keskellä projektiviikko
 • oppituntien pituus yleensä 75 minuuttia

Maksuttomuus syksystä 2021 aloittavien opiskelijoiden osalta

 • Toisen asteen tutkinnon suorittaminen on syksystä 2021 nuorelle maksutonta.
 • Jokainen Ylöjärven lukion ensimmäisellä vuosikurssilla syksyllä 2021 opintonsa aloittava opiskelija saa kannettavan tietokoneen käyttöönsä lukiolta opintojensa ajaksi. Tietokone luovutetaan opiskelijalle lukuvuoden alkaessa opintojen ensimmäisinä päivinä tietokoneen käyttösopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Lisäksi aloittaville opiskelijoille hankitaan tarvittavat kirjat (sähköiset lisenssit), ohjelmat ja muut oppimateriaalit koulun puolesta.
 • Joihinkin koulukohtaisiin opintojaksoihin voi liittyä kohtuullisia maksuja, maksullisuus ilmoitetaan etukäteen opintojaksoa valittaessa.

Opintososiaaliset edut syksyllä 2021 oppivelvollisuuden piiriin kuuluvilla opiskelijoilla

 • opiskelija, jonka yhdensuuntainen koulumatka on yli 7 km, on oikeutettu Kelan koulumatkatukeen
 • 17 vuotta täyttänyt lukion opiskelija voi saada opintotukea Kelalta
 • lisätietoja opinto- ja koulumatkatuesta

Ylioppilastutkinto

 • äidinkielen ja kirjallisuuden koe on kaikille pakollinen
 • lisäksi valitaan vähintään neljä eri tutkintoaineen koetta vähintään kolmesta seuraavasta ryhmästä: matematiikka, toinen kotimainen kieli, vieras kieli tai reaaliaine (psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia, uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto)
 • yksi kokeista on oltava pitkän oppimäärän koe (esim. A-englanti tai pitkä matematiikka)
 • vaadittujen viiden kokeen lisäksi opiskelija voi suorittaa yhden tai useampia muita kokeita
 • lisätietoja ylioppilastutkinnosta

 

VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAAN (syksyllä 2020 aloittaneet ja vanhemmat ikäluokat)

Lukiossa

 • opiskelijan itsenäisyys ja oma vastuu opinnoista lisääntyvät
 • opiskelu on kurssimuotoista
 • opiskelu tähtää ylioppilastutkintoon

Lukion kurssien jaottelu

Valtakunnalliset kurssit

 • kurssien sisältö on valtakunnallisesti määritelty eli ne ovat kaikissa Suomen lukioissa samat
 • lukio-opinnot sisältävät pakollisia kursseja 47–51 riippuen matematiikan valinnasta
 • syventävät kurssit ovat pääasiassa pakollisiin kursseihin välittömästi liittyviä jatkokursseja

Koulukohtaiset kurssit

 • kurssit laajentavat lukion valtakunnallista oppimäärää
 • kurssit ovat Ylöjärven lukion erityistarjontaa kuhunkin oppiaineeseen
 • kursseilla syvennät osaamistasi ja saat lisävalmennusta ylioppilaskirjoituksiin
 • kaikkia koulukohtaisia kursseja ei toteuteta joka vuosi

Kurssimäärä

Opiskelija suorittaa lukiossa vähintään 75 kurssia:

 • 1. ja 2. vuonna 30-35 kurssia, 3. vuonna 15-21 kurssia
 • kaikki valtakunnalliset pakolliset kurssit (47–51)
 • valtakunnallisia syventäviä vähintään 10 kurssia
 • vähintään kolme kurssia taideaineita

Käytäntöjä

 • lukuvuodessa on 5 jaksoa
 • jokaisen jakson lopussa on päättöviikko
 • oppituntien pituus yleensä 75 minuuttia

Maksut

 • opiskelija hankkii itse oppikirjat ja muut koulutarvikkeet
 • koulu tarjoaa kannettavan tietokoneen käyttöösi (käyttömaksu lv. 2020-21 90€ + TI-Nspire CX CAS -laskinohjelmiston vuosilisenssi 21 €)
 • opiskelijalle tulee omavastuuosuus esimerkiksi koepapereista ja kuvataiteen tarvikkeista
 • koulun toimintaa tukevat opintomatkat sisältävät opiskelijan maksuosuuden
 • opiskelija maksaa itse osallistumisen yo-kokeisiin

Opintososiaaliset edut

 • opiskelija, jonka yhdensuuntainen koulumatka on yli 10km, on oikeutettu Kelan koulumatkatukeen
 • 17 vuotta täyttänyt lukion opiskelija voi saada opintotukea Kelalta
 • elokuusta 2019 lähtien toisen asteen opiskelija voi saada opintorahan oppimateriaalilisää
 • lisätietoja opinto- ja koulumatkatuesta Kelan sivuilta

Ylioppilastutkinto

 • äidinkielen koe on kaikille pakollinen
 • lisäksi valitaan pakollisiksi aineiksi kolme seuraavista: matematiikka, vieras kieli, toinen kotimainen kieli tai jokin reaaliaine (psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia, uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto)
 • pakollisten (4 kappaletta) kokeiden lisäksi opiskelija voi suorittaa yhden tai useampia ylimääräisiä kokeita
 • kaikki ylioppilaskokeet ovat sähköisiä
 • lisätietoja ylioppilastutkinnosta

Huom. Kevään 2022 tutkintouudistus koskee kaikkia keväällä 2022 kirjoituksensa aloittavia opiskelijoita. Silloin:

Ylioppilastutkinto keväällä 2022 tai sen jälkeen kirjoituksensa aloittaville opiskelijoille

 • äidinkielen ja kirjallisuuden koe on kaikille pakollinen
 • lisäksi valitaan vähintään neljä eri tutkintoaineen koetta vähintään kolmesta seuraavasta ryhmästä: matematiikka, toinen kotimainen kieli, vieras kieli tai reaaliaine (psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia, uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto)
 • yksi kokeista on oltava pitkän oppimäärän koe (esim. A-englanti tai pitkä matematiikka)
 • vaadittujen viiden kokeen lisäksi opiskelija voi suorittaa yhden tai useampia muita kokeita
 • lisätietoja ylioppilastutkinnosta